Algemene voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle activiteiten welke georganiseerd zijn door PGK Trainingen BV

Aansprakelijkheid
1. Deelname aan de lessen en activiteiten van PGK Trainingen BV geschiedt geheel voor eigen risico van de deelnemer. PGK Trainingen BV, is niet aansprakelijk te stellen voor eventuele blessures, verwondingen e.d., PGK Trainingen BV kan door de deelnemer derhalve niet aansprakelijk gesteld worden door schade voortvloeiend uit een ongeval, letsel of anderszins, van welke aard dan ook.
2. PGK Trainingen BV is niet aansprakelijk te stellen voor vermissing en/of diefstal van eigendommen tijdens de lessen of activiteiten.
3. Deelnemer is aansprakelijk voor de schade die hij door schuld of opzet of nalatigheid toebrengt aan apparatuur of andere eigendommen van PGK Trainingen BV of aan derden.

Overeenkomst, opzegtermijn en opzegging
1. Aanmelding voor lidmaatschap bij PGK Trainingen BV geschiedt door het inschrijfformulier volledig in te vullen. Hierna kunt u direct gebruik maken van de door u gekozen les(sen) en/of faciliteiten.

2. Meld u zich voor de eerste keer aan bij PGK Trainingen BV dan vragen wij u eenmalig de borgmaand te voldoen. Het bedrag voor de borgmaand is gelijk aan het door u gekozen maandtarief.

De betaling van het overeengekomen lesgeld dient vooruit te geschieden. de betaling dient voor de 1e van iedere nieuwe maand op onze rekening te staan NL59 RABO 0120314592.

3. Opzegging dient te geschieden voor het einde van de maand, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand. Het verschuldigde bedrag voor de laatste maand betaal je bij aanvang (zie punt 2). De opzegging dient per e-mail of schriftelijk te worden gedaan. Betalingen worden niet geretourneerd, en zijn persoonsgebonden.

4. Wanneer voor de vervaldatum het lesgeld niet door PGK Trainingen BV is ontvangen, heeft PGK Trainingen BV het recht de deelnemer uit te sluiten van het verder volgen van de lessen.

Overige
1. Verhindering door vakantie, ziekte/ongeval, andere baan etc. vrijwaren u niet van de verplichting het volledige maandelijkse lesgeld te betalen.
2. Tijdens de lessen bent u vrij in het kiezen van uw kleding.
3. Door inschrijving verklaart u de algemene voorwaarden te kennen.

Je kunt de algemene voorwaarden als PDF downloaden door op onderstaande link te klikken

Algemene voorwaarden PGK Trainingen BV